Trợ giúp

GoDaddy Đấu giá Trợ giúp

Afternic Premium Promotion Program FAQ

Use the following information to get answers to your Afternic questions. For information that isn’t listed here, please refer to Afternic’s FAQ or contact Afternic’s customer support.

What is Afternic?


Afternic is the world’s premiere domain aftermarket company with more than five million premium domains in their marketplace. Afternic’s platform makes it easy to instantly purchase, sell and transfer premium domain names, so you don't have to jump through hoops to get your hands on or sell aftermarket domains.

Learn more about Afternic here.

What sites are included in Afternic’s Premium Promotion network?


Click here to preview Afternic’s Reseller network.

Can I remove a domain listing?


You can remove Afternic listings in your GoDaddy account or in your Afternic account.

To remove it in your GoDaddy account, log in to your Account Manager and next to Domains, click Manage. Hover over the check mark (under the Afternic Listings column) and click Remove.

Can I update a domain listing?


You must log in to your Afternic account to update your domain listings, even if you own the domain name through GoDaddy.

How do I add a new listing?


You must create or log in to your Afternic account to add your domain listings, even if you own the domain name through GoDaddy. For more information on selling domains through Afternic, click here.

How many domains can I list at once?


As many as you want.

Can I still list my domain on GoDaddy Auctions?


Yes.

How do I buy a domain through Afternic?


For information on purchasing aftermarket domain names through Afternic, click here.

Can I manage my domain listings at GoDaddy?


You can remove Afternic listings in the Domain Manager by hovering over the check mark (under the Afternic Listings column) and by clicking Remove.

To access the Domain Manager, log in to your Account Manager and next to Domains, click Manage.

Note: You cannot make edits or add domain listings in the Domain Manager.

What happens if I update my domain’s Registrant and/or Administrative contact email address?


Updating the domain name's Registrant or Administrative email address removes the domain from Afternic's listing service. You can always re-add your domain name at Afternic.com after updating your contact information.

Can I list a domain name that has Ownership Protection?


No. Domains with Ownership Protection are not eligible for Afternic Premium Promotion.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.