Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Website Design Services Trợ giúp

Log in to WordPress Design

To see or change your WordPress site, you’ll first need to log into it.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Select WordPress Design.
  3. Next to the website you want to access, select Manage.

    Note: You can also log in to your WordPress site at: http://"your WordPress domain name"/wp-admin. If you can't remember your password, use this WordPress page to reset it.

More info

Liên quan đến cộng đồng

artbahrain's Avatar
Cant log in wordpress

1 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

wayneg's Avatar
Could not log in to Wordpress

1 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

AndreiPurcarea's Avatar
Cannot log in to wordpress website

1 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

maureenpr's Avatar
Wordpress installed in subdomain, but unable to log in

1 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

ruffinaf's Avatar
Can't Log In To Webmail

1 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng