Quản lý tài khoản Trợ giúp

Áp dụng điểm trong kho cho giao dịch mua

Khi mua hàng trên website của chúng tôi, bạn có thể sử dụng Điểm trong kho giống như các tùy chọn thanh toán khác bạn sử dụng, như thẻ tín dụng.

Nếu tổng giá trị đơn hàng của bạn vượt quá số Điểm trong kho bạn có, thì bạn phải chọn một tùy chọn thanh toán khác cho số tiền còn thiếu.

Cách áp dụng điểm trong kho cho giao dịch mua

  1. Chọn sản phẩm, rồi bấm vào Thêm vào giỏ.
  2. Tùy chọn: Chọn bất kỳ đề xuất nào bạn muốn thêm.
  3. Xem lại giỏ hàng của bạn, rồi bấm vào Chuyển sang Thanh toán.
  4. Trong phần Chọn phương thức thanh toán của bạn, chọn Điểm trong kho.
  5. Nếu tổng giá trị đơn hàng vượt quá số Điểm trong kho của bạn, hãy chọn một phương thức thanh toán khác cho số tiền còn thiếu.
  6. Bấm vào Tiếp tục.
  7. Nếu bạn đã đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ chung, hãy bấm vào Đặt hàng ngay.

Điểm tín dụng tuân theo các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản dịch vụ chung của chúng tôi. Điểm tín dụng có thể được áp dụng cho việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trong tương lai.