Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Áp dụng Tín dụng trong cửa hàng để mua hàng

Khi bạn mua hàng trên website của chúng tôi, bạn có thể sử dụng Tín dụng trong cửa hàng giống như cách bạn sử dụng các tùy chọn thanh toán khác, như thẻ tín dụng. Làm theo các bước sau để áp dụng tín dụng hiện có của bạn cho giao dịch mua.

  1. Chọn một sản phẩm, sau đó chọn Thêm vào giỏ hàng .
  2. (Tùy chọn) Chọn bất kỳ phiếu mua hàng nào bạn muốn thêm.
  3. Xem lại giỏ hàng của bạn rồi chọn Tôi đã sẵn sàng thanh toán . Tín dụng trong cửa hàng được tự động áp dụng cho giao dịch mua hiện tại của bạn.
  4. Bắt buộc: Nếu tổng đơn hàng vượt quá Tín dụng trong cửa hàng, bạn phải chọn phương thức thanh toán bổ sung cho số dư còn lại.
  5. Chọn Xem lại đơn hàng .
  6. Sau khi bạn đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ chung, hãy chọn Hoàn tất mua .

Lưu ý: Điểm tín dụng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản dịch vụ chung của chúng tôi. Điểm tín dụng có thể được áp dụng cho việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào trong tương lai.

Xem thêm thông tin