Are stored procedures supported in MySQL?

Stored procedures are supported in MySQL 5.0. A stored procedure is a set of SQL statements that can be stored in the server. Once this has been done, clients don't need to keep reissuing the individual statements but can refer to the stored procedure instead.

Note: cPanel shared hosting accounts must use remote MySQL management tools, such as MySQL Workbench to use stored procedures.

An example of an allowed stored procedure:

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `spGetSouls`$$

CREATE PROCEDURE `spGetSouls`()
DETERMINISTIC
BEGIN
SELECT * FROM soul;
END$$
DELIMITER ;

CALL spGetSouls();

Note: Be sure that your stored procedures are labeled as DETERMINISTIC

For more information on stored procedures, see the MySQL website and Stored Procedures Frequently Asked Questions.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.