Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Auctioning CashParking Domain Names

In your CashParking® account, you can list .com, .net, .biz, .org, .info, .name, and .us domain names for sale on GoDaddy Auctions®. Other than .us, GoDaddy Auctions does not support country-code top-level domain names (ccTLDs).

There is no charge to list a CashParking domain name for auction, but you must have a GoDaddy Auctions membership. For more information about GoDaddy Auctions, see Auctions FAQ

To Use the Basic Tab to Auction a CashParking Domain Name

Note: The Basic tab lets you apply sales options to the domain names you want to auction. If multiple domain names are selected, the options will apply to all domain names.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Select the CashParking tab.
 5. Select the domain names you want to auction.
 6. From the Sales Options menu, select List for Sale.

  Note: If you are not a GoDaddy Auctions member, CashParking prompts you to join. Select a membership plan, and then click Checkout or Express Checkout to continue.

 7. From the Deposit payment to list, select the payee account you want to use.

  Note: If you haven't added a payee account to your CashParking account yet, in the PayPal® email field, enter the email address for the PayPal account you want to use.

 8. Enter the following information:
  • Category — The subject matter you want to associate with the domain name.
  • Sub-category — The specific content you want to associate with the domain name.
  • Auction type — The buy/sell process you want to use for your listing.
  • Starting bid — The lowest price you want bidding to start at.
 9. Read GoDaddy.com's Universal Terms of Service and the GoDaddy Auctions Membership Agreement and, if you agree with them, select the relevant checkboxes.
 10. Click OK.

To Use the Advanced Tab to Auction a CashParking Domain Name

Note: The Advanced tab lets you apply separate sales options to multiple domain names. These options will not apply to all domain names.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click CashParking.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Select the CashParking tab.
 5. Select the domain names you want to auction.
 6. From the Sales Options menu, select List for Sale.

  Note: If you are not a GoDaddy Auctions member, CashParking prompts you to join. Select a membership plan, and then click Checkout or Express Checkout to continue.

 7. Go to the Advanced tab.
 8. From the Deposit payment to list, select the payee account you want to use.

  Note: If you haven't added a payee account to your CashParking account yet, in the PayPal email field, enter the email address for the PayPal account you want to use.

 9. Enter the following information for each domain name:
  • Category — The subject matter you want to associate with the domain name.
  • Sub-category — The specific content you want to associate with the domain name.
  • Auction type — The buy/sell process you want to use for your listing.
  • Starting bid — The lowest price you want bidding to start at.
 10. Read GoDaddy.com's Universal Terms of Service and the GoDaddy Auctions Membership Agreement and, if you agree with them, select the relevant checkboxes.
 11. Click OK.

Domain names can take up to 24 hours to display in GoDaddy Auctions.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.