Trợ giúp

GoDaddy Đấu giá Trợ giúp

Authenticate my Domain Listing Service account with Afternic

Before you can use the GoDaddy List for Sale process, you must first authenticate your account and link it to your Afternic account.

Required: You must have an Afternic account in order to complete this process.
 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. You must be in the Advanced list view of your account in order to manage listings. In the upper right corner, choose Advanced list view:
 7. Advanced list view icon

 8. In the upper right hand corner, click on the Authenticate button:
 9. Auctions authenticate button

 10. Log in using your Afternic credentials, and click Authenticate:
 11. Authenticate flow page

 12. Now that you're authenticated, click either Manage your listings or Go to Domain Manager.
 13. You'll be able to see all Listings in your Afternic account in the Manage Listings section.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.