Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Back up my website in Plesk hosting

You should always keep backups of your website — there's no other way to prepare for the unexpected. GoDaddy gives you three options for backups:

Method Additional fee Instructions
Automatic Yes Available through Website Backup
Manual No Use this article
Scheduled No Use this article

Manual backups in Plesk

Warning:

Manually backing up your website in Plesk temporarily brings it down. Visitors to your site will see a 503 Service Temporarily Unavailable page.

  1. From the home page of Plesk, click Backup Manager.
  2. Click Back Up.
  3. Complete the on-screen fields. Pay close attention to the Backup content area — to back up your website, you need to select Domain configuration and content.
  4. Click OK

You should also back up databases on your account.

Scheduled backups in Plesk

  1. From the home page of Plesk, click Backup Manager.
  2. Click More Actions, then Scheduled Backup Settings.
  3. Complete the on-screen fields. Pay close attention to the Backup content area — to back up your website, you need to select Domain configuration and content.
  4. Click OK

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.