Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Bảng điều khiển Email & Office là gì?

Email & Bảng điều khiển Office cho phép chủ tài khoản GoDaddy quản lý tài khoản Microsoft 365 và địa chỉ email của họ. Khi ở trong Bảng điều khiển Email & Office, bạn có thể:

  • Thêm hoặc xóa người dùng
  • Thêm bí danh
  • Chỉnh sửa thông tin tài khoản người dùng
  • Cập nhật mật khẩu cho người dùng
  • Cập nhật hoặc xác nhận cài đặt DNS của bạn
  • Quản lý tiện ích bổ sung
  • Truy cập Trung tâm quản trị nâng cao
  • Cài đặt email trên thiết bị của bạn với hướng dẫn từng bước

Nếu bạn có gói Microsoft 365 Business Professional trở lên, hãy chọn Tải xuống Office để cài đặt các ứng dụng Office vào máy tính của bạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin