Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Bật thuế trong WooCommerce

Làm theo các bước dưới đây để bật thuế trong WooCommerce:

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Điều hướng đến WooCommerce > Cài đặt > Tổng quát .
  3. Chọn hộp kiểm Bật thuế và tính thuế.
  4. Chọn Lưu thay đổi .

ALTEXT

Xem thêm thông tin