Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Basic & Pro Reseller Trợ giúp

Get started: Customize my reseller storefront using WordPress

Your Reseller plan includes Managed WordPress for free, so you can design a custom storefront to wow your customers.

1: Redeem Managed WordPress

Redeem your free Managed WordPress plan.

2: Activate the Reseller Store plugin

Manage your storefront with the Reseller Store plugin.

3: Edit products

Edit products imported with the Reseller Store plugin.

4: Edit settings

Change your settings in the Reseller Store plugin.

5: Activate the Turnkey Storefront theme

Customize your storefront's design with the Turnkey Storefront theme.