Bulk restore email items

Use the Bulk Restore options to restore a user's entire mailbox, calendar, or set of tasks, notes, or journals. The Bulk Restore options compare your existing mailbox to the backup and restores missing items to their original location.

  1. Log in to the Backup Dashboard. (Need help logging in?)
  2. Click Exchange in the top menu.
  3. Find the user in the Individual Mailboxes lists.
  4. In the Bulk Restore column, click the Select menu.
  5. Select the option that you want to restore.
    The Backup Dashboard for bulk restore
  6. You will see a progress indicator next to the user. You can hover over this to view the status of the restore.

    Note: The size of the data set that you're restoring, Microsoft Office 365 availability and throttling affects how long a full restore takes to complete.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.