Bulk Restore Email Items

Use the Bulk options to restore a user's entire mailbox, whole calendar, or set of tasks, notes, or journals.

  1. Log in to the Backup Dashboard.
  2. Click Exchange in the top menu.
  3. Find the user in the Individual Mailboxes lists.
  4. In the Bulk Restore column, click the Select menu.
  5. Select the option that you want to restore.
    The Backup Dashboard for bulk restore

The Backup Add-on does not overwrite or delete any data, at any time. The restored bulk data will be de-duplicated, before it is inserted into the user's mailbox.

Note: The overall size of the data set being restored, and general Microsoft Office 365 availability and throttling will affect the amount of time that the full restore takes.

Next step

  • You will see a progress indicator next to the user. You can hover over this to view the status of the restore.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.