Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Button module

The button module is a great way to create a flashy call-to-action for your readers. Instead of just a link to your site, you can have a visually enticing button to encourage those clicks.

 1. In your GoDaddy Email Marketing account, click Campaigns.
 2. Click Compose to create a new campaign, or Edit under any existing campaign.
 3. At the bottom of the screen, click Button module (Button). This adds a button module to your campaign.
 4. Click where it says Click to configure.
 5. Fill in the following fields, to set up your button.
  Field What to enter
  The button should say The text you want to display on the button
  When clicked, the button should lead to The link URL for where you want the person to go when they click on the button
  Alignment Choose the alignment of the whole button, relative to the rest of the campaign.
  Left alignment for button Left Center alignment for button Center Right alignment for button Right
 6. If you want to put people who click on this button into a specific list, select If the recipient clicks on this link, add them to a subscriber list. Read more about linking to a list.
 7. Click Save, to save your button settings.
 8. Click Save at the top or bottom of the composer, to save your changes to the campaign.
 9. Click Preview to see the button as it will display to your readers.

Note: If you want to make any changes to your button set up, just click on the button, while you're in your composer.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.