Các phiên bản phần mềm được cài đặt trên các tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux, Dịch vụ lưu trữ Windows và WordPress được quản lý

Phần mềm chúng tôi cài đặt trên tài khoản dịch vụ lưu trữ sẽ phụ thuộc vào loại tài khoản dịch vụ lưu trữ bạn có.

Dịch vụ lưu trữ Linux với cPanel

Thành phần Phiên bản
Apache 2.4.33
cURL 7.19.7
MySQL 5.6.47
PHP 5.6
7.0
7.1
7.2
7.3 (mặc định)
7.4
PEAR 1.10.5
Perl 5.10.1
phpMyAdmin 4.8.3
Python 2.6.6
Zend 3.2.0

Dịch vụ lưu trữ Windows với Plesk

Chính sách về quyền riêng tư
Thành phần Phiên bản
Máy chủ MS Windows 2012/2012 R2
ASP 3.0 (VBScript phiên bản 5.8)
ASP.NET 2.0 (cũng hỗ trợ 3.0 và 3.5)
4.0 (cũng hỗ trợ 4.5)
4.6.2
cURL 5.6.40 (PHP 5.6)
7.3.3 (PHP 7.3)
IIS 8.0/8.5
MSSQL Châu Âu & châu Á: MSSQL 2014
Bắc Mỹ: MSSQL 2012 hoặc 2014
Chỉ gói Plesk Khởi đầu: Không hỗ trợ MSSQL
MySQL 5.5.43
.NET Core 1
1.1
2.0
PHP 5.6 và 7.3