GoDaddy Trợ giúp

Các tùy chọn chuyển tiếp cho địa chỉ email

Chuyển tiếp email của bạn từ các địa chỉ email khác (như Gmail, Yahoo hoặc Hotmail) tới các hộp thư đến của Microsoft 365 hoặc Workspace Email. Bạn cũng có thể chuyển tiếp email từ địa chỉ Microsoft 365 hoặc Workspace Email tới hộp thư đến của tài khoản email khác. Ví dụ: nếu bạn chuyển tiếp email từ sales@coolexample.com đến jane@coolexample.com, tất cả thư được gửi đếnsales@ sẽ tự động được chuyển tiếp cho jane@.

Microsoft 365

Bạn muốn làm gì?Cách thực hiện
Chuyển tiếp email Microsoft 365 của bạn đến tài khoản email khác.Tạo địa chỉ email chuyển tiếp
Chuyển tiếp các tài khoản email khác tới email Microsoft 365 của bạn.Chuyển tiếp tài khoản email tới email Microsoft 365 của bạn
Chuyển tiếp email dưới dạng tập tin đính kèm.Đính kèm thư vào các thư khác trong Outlook

Workspace Email

Bạn muốn làm gì?Cách thực hiện
Chuyển tiếp Workspace Email của bạn tới tài khoản email khác.Tạo một địa chỉ Workspace Email chuyển tiếp
Chuyển tiếp các tài khoản email khác tới Workspace Email.Chuyển tiếp các tài khoản email đến Workspace Email của bạn
Chuyển tiếp bản sao email của bạn đến tài khoản email khác.Chuyển tiếp các bản sao email
Chuyển tiếp email dưới dạng tập tin đính kèm.Đính kèm thư vào các thư khác bằng cách sử dụng:

Thêm thông tin