Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Workspace Email Trợ giúp

Server and port settings for Workspace Email

Server and port settings can help with email set up on email clients on mobile and desktop devices.

You can find your server and port settings in the Workspace Control Center as well as below.

If you only see POP3 Incoming server, your email plan does not support IMAP. Learn more about the difference between POP and IMAP.

Americas

IMAP server and ports

 • Incoming server (IMAP): imap.secureserver.net
 • SSL Port: 993

POP3 server and ports

 • Incoming server (POP3): pop.secureserver.net
 • SSL Port: 995

Outgoing server and ports

 • Outgoing server (SMTP): smtpout.secureserver.net
 • SSL Port: 465 or 587

Asia

IMAP server and ports

 • Incoming server (IMAP): imap.asia.secureserver.net
 • SSL Port: 993

POP3 server and ports

 • Incoming server (POP3): pop.asia.secureserver.net
 • SSL Port: 995

Outgoing server and ports

 • Outgoing server (SMTP): smtpout.asia.secureserver.net
 • SSL Port: 465 or 587

Europe

IMAP server and portst

 • Incoming server (IMAP): imap.europe.secureserver.net
 • SSL Port: 993

POP3 server and ports

 • Incoming server (POP3): pop.europe.secureserver.net
 • SSL Port: 995

Outgoing server and ports

 • Outgoing server (SMTP): smtpout.europe.secureserver.net
 • SSL Port: 465 or 587

Related step

More info