Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Workspace Email Trợ giúp

Create my Workspace Email account


Step 1 of the Set up my Workspace Email account series.

Set up your Workspace Email account and create your email address in the Workspace Control Center.

 1. Sign in to your Workspace Control Center. Use your GoDaddy username and password (your Workspace Email address and password won't work here).
 2. At the top of the Email Address list, select Create.
  Select Create email
 3. Select the checkbox next to Email, and then enter your Email Address name and domain.
  Enter email name and select domain
 4. Enter and confirm a Password.
  Enter password
 5. Select Create.
  Select Create

It takes a few minutes to set up an email account and address. When you receive your confirmation email, select Next.

More info