Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Cài đặt tài khoản Microsoft 365

Làm theo những bước dưới đây để thiết lập địa chỉ email Microsoft 365 giúp bạn gửi và nhận email.

Loạt bài này dành cho lần đầu tiên bạn thiết lập email. Nếu đã thiết lập tài khoản Microsoft 365, bạn có thể tạo người dùng mới.

1: Tạo địa chỉ email

Bạn sẽ bắt đầu bằng việc thiết lập tài khoản và tạo (các) địa chỉ email Microsoft 365.

2: Thêm email phục hồi

Email khôi phục là một phương pháp dự phòng để đặt lại mật khẩu nếu bạn không thể tìm thấy nó.

3: Cài đặt email trên di động hay máy tính để bàn

Tiếp theo bạn sẽ cài đặt địa chỉ email trên điện thoại, máy tính hoặc cả hai.

4: Gửi email

Một khi email của bạn đã được cài đặt trên (các) thiết bị của bạn, bạn sẽ gửi đi email đầu tiên của mình.

Xem thêm thông tin