Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Install a plugin in WordPress

You can install a WordPress plugin using the available plugins in WordPress, or upload a premium plugin you purchased or received.

  1. Log in to WordPress
  2. Click Plugins.
  3. Click Add New..
  4. Pick the following set of steps based on how you wish to install the plugin.

From available plugins

  1. Using the search bar, search for the name or type of plugin you want to install.
  2. Click Install Now next to the plugin you wish to use.

Uploading from your local computer

  1. Click Upload Plugin.
  2. Click Browse then select the plugin (should be a zip file).
  3. Click Install Now.

Next steps

More info

Liên quan đến cộng đồng

laurensf's Avatar
Installing myCRED on Wordpress giving parse error

1 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

mohamedbouaouio's Avatar
Domain Doesn't work

2 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

HuyVo's Avatar
Couldn't install wordpress plugin

3 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

GOODLUCKwears's Avatar
Wordpress Plugin Installation failed: Internal Server Error

4 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng