Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Cần bỏ chặn các cổng cho máy chủ Thế hệ thứ 4 của tôi

Yêu cầu: Bạn cần phải bật quyền truy cập quản trị viên để làm theo các bước này.

Để vận hành trơn tru VPS hoặc Máy chủ chuyên dụng Thế hệ thứ 4 của bạn, cổng 2224 sẽ được mở theo mặc định khi máy chủ được cung cấp. Nếu các sự kiện trên máy chủ không hoàn tất do cổng 2224 bị chặn, vui lòng bỏ chặn cổng và thử lại sau 15 phút.

 • Đối với máy chủ Windows, vui lòng bỏ chặn cổng bằng cách sử dụng Tường lửa Bảo vệ Windows.
 • Đối với máy chủ Linux, vui lòng thực hiện các bước dưới đây để dùng tường lửa ID để bỏ chặn các cổng trên máy chủ. Nếu bạn đang dùng một tiện ích tường lửa khác, bạn sẽ cần thay đổi mã mẫu này.
 1. Kết nối với máy chủ qua SSH. Để được trợ giúp, hãy xem Kết nối tới máy chủ với SSH (Secure Shell).
 2. Chạy lệnh sau:
  sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2224/tcp
 3. Chạy các lệnh sau:
  sudo firewall-cmd --reload
  sudo firewall-cmd --list-ports
  Lệnh thứ hai ở trên xác minh rằng các cổng đã được bỏ chặn.

Nydus và Port 2224

Nydus đề cập đến một cặp ứng dụng tác tử (nydus-ex và nydus-ex-api) chạy trên máy chủ của bạn giao tiếp với bảng điều khiển máy chủ, cung cấp số liệu tài nguyên và thực hiện các hoạt động máy chủ mà bạn đã yêu cầu. Tác tử nhận trên cổng 2224.

Vì bảng điều khiển và các bản nâng cấp máy chủ phụ thuộc vào Nydus, cổng chặn 2224 - hoặc xóa Nydus khỏi máy chủ - sẽ vô hiệu hóa các tính năng này.

Nếu các thành phần của Nydus bị xóa, bạn cần khôi phục từ một bản sao lưu được lưu trước khi bạn xóa những thành phần này. Nếu không có tập tin sao lưu, hãy làm theo các bước để dựng lại máy chủ.

Thông tin thêm