Can I add Perl Modules to my hosting account?

No, you cannot add additional Perl Modules to the server. However, we have installed most common Perl modules.

To View Installed Perl Modules

  1. SSH to your hosting account. For more information, see Enable SSH (Secure Shell) access.
  2. Run the following command:
    perl -MFile::Find=find -MFile::Spec::Functions -Tlwe \ 'find { wanted => sub { print canonpath $_ if /\.pm\z/ }, no_chdir => 1 }, @INC'

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.