Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I use Flash animation?

Unfortunately, most spider-based search engines do not read Flash®, so using Flash animation on a website will not help improve the site's search engine ranking. If you are submitting pages that are partly Flash-animated, optimize the page's Meta and Title tags, and add well-composed and keyword-rich page copy.

Flash- and HTML-Based Hyperlinks

Because search engine spiders cannot read Flash, crawler-based search engines will detect no links created with Flash. For search engine positioning purposes, regular HTML hyperlinks therefore are considerably more effective than Flash-based links. However, by incorporating both solutions — an HTML and a Flash version of each page link — on the same page, Flash animation can be retained without crippling visiting spiders.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.