Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Cancel my pending certificate request

If you submitted your SSL certificate request for the wrong domain name and it hasn’t been issued, you can cancel the pending request, which will reset the SSL certificate credit.

  1. Log in to your GoDaddy account. (Need help opening your product?)
  2. Under Certificate Details, next to Status and Pending Verification, click Cancel.
    Click Cancel
  3. A Certificate request pending cancellation banner will appear.

When your pending request is cancelled, you can then request a new SSL certificate.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.