Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Cancel premium application subscriptions

Canceling a premium quick-install application subscription through GoDaddy Hosting Connection is simple.

To Cancel Your Premium GoDaddy Hosting Connection Application Subscription

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Popular Apps panel of the Hosting Control Panel, click Show All.
  5. Click the My Applications tab.
  6. Select the application to cancel and click Installation details.
  7. Click Cancel subscription.
  8. Review the change subscription warning dialog, select a reason for cancellation and type OK into the change subscription conformation box.
  9. Click Continue.

Your premium application subscription will be canceled. You will receive an email conformation when cancellation is complete.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.