Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Cập nhật hồ sơ tài khoản GoDaddy của tôi

Hãy luôn cập nhật thông tin tài khoản của bạn. Bạn có thể thay đổi các thông tin trên hồ sơ của mình như địa chỉ email, số điện thoại và đơn vị tiền tệ mặc định.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Hồ sơ của tôi Trang Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Bên cạnh thông tin tài khoản, chọn Chỉnh sửa.
  3. Cập nhật thông tin này nếu cần, sau đó chọn Lưu. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin