Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cập nhật tài khoản Microsoft 365 của tôi lên Exchange trong Outlook (Windows)

Tạo hồ sơ Outlook mới và chuyển tài khoản Microsoft 365 của bạn từ IMAP hoặc POP sang cài đặt Exchange.

Nếu bạn đang sử dụng IMAP, hãy xuất lịch hoặc danh bạ để dữ liệu của bạn luôn được kết nối với email của bạn và có thể được khôi phục. Email và thư mục của bạn đã được đồng bộ hóa với máy chủ và sẽ không cần xuất nữa. Nếu đang sử dụng POP, bạn không cần xuất và có thể chuyển sang Bước 2: Tạo hồ sơ Outlook mới .

Bước 1: Xuất lịch hoặc danh bạ

 1. Mở Outlook .
 2. Đi đến của bạnNút lịch Lịch để xuất lịch của bạn hoặcNút liên hệ Danh bạ để xuất danh bạ của bạn.
 3. Ở góc trên bên trái, chọn Tập tin .
  Menu tập tin từ Danh bạ
 4. Chọn Mở & Xuất > Nhập / Xuất .
  Mở & Xuất trong bảng điều khiển bên trái và nút Nhập / Xuất
 5. Chọn Xuất sang tập tin > Tiếp theo .
  Bên dưới Chọn một thao tác để thực hiện, tùy chọn Xuất sang tập tin
 6. Chọn Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) > Tiếp theo .
 7. Trong tài khoản email của bạn, Lịch của bạn hoặc Danh bạ của bạn sẽ được chọn. Đảm bảo rằng hộp kiểm bên cạnh Bao gồm các thư mục con cũng được chọn, rồi chọn Tiếp theo .
  Hộp kiểm bên cạnh Bao gồm các thư mục con phía trên nút tiếp theo
 8. Lưu ý: Bạn chỉ có thể xuất một loại mỗi lần, vì vậy bạn sẽ cần lặp lại các bước này để xuất cả danh bạ và lịch.

 9. Chọn Duyệt .
 10. Chọn nơi bạn muốn lưu tập tin sao lưu, thay đổi tên tập tin, rồi chọn OK .
 11. Chọn Hoàn tất .
 12. Bạn có tùy chọn để bảo vệ tập tin sao lưu bằng mật khẩu. Nếu bạn muốn bỏ qua bước này, hãy chọn OK .

Lặp lại các bước này để bạn đã sao lưu cả danh bạ và lịch của mình. Sau đó, bạn sẽ sẵn sàng tạo một hồ sơ Outlook mới.

Bước 2: Tạo một hồ sơ Outlook mới

Tải xuống Trình hỗ trợ cài đặt Outlook để tự động tạo hồ sơ mới.

Bước 3: Nhập lịch hoặc danh bạ

 1. Mở Outlook .
 2. Đi đến của bạnNút lịch Lịch để nhập lịch của bạn hoặcNút liên hệ Danh bạ để nhập danh bạ của bạn.
 3. Ở góc trên bên trái, truy cập Tập tin .
  Menu tập tin ở bên trái menu Trang chủ
 4. Chọn Mở & Xuất > Nhập / Xuất .
  Mở & Xuất trong bảng điều khiển bên trái và nút Nhập / Xuất
 5. Chọn Nhập từ chương trình hoặc tập tin khác > Tiếp theo .
  Bên dưới Chọn một thao tác để thực hiện, tùy chọn Nhập từ chương trình hoặc tập tin khác
 6. Chọn Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) > Tiếp theo.
 7. Chọn Duyệt , tìm và chọn tập tin sao lưu rồi chọn Mở . Sau đó chọn Tiếp theo .
 8. Chọn Tập tin dữ liệu Outlook và chọn Lịch hoặc Danh bạ của bạn. Chọn Nhập các mục vào thư mục hiện tại , rồi chọn Hoàn tất .
  Bên dưới Chọn một thao tác để thực hiện, tùy chọn Nhập từ chương trình hoặc tập tin khác

Lặp lại các bước này cho đến khi bạn nhập được cả danh bạ và lịch của mình. Dữ liệu của bạn hiện đã ở trên máy chủ Exchange!

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều tài khoản email trong Outlook, bạn sẽ cần thêm lại chúng. Chọn Tập tin > Thêm Tài khoản và làm theo lời nhắc được hiển thị.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin