GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cập nhật thông tin liên hệ của tôi cho các miền được đặt hàng sẵn

Thực hiện cập nhật liên hệ cho bất kỳ hoạt động nào đặt hàng sẵn miền đặt hàng sẵn để đảm bảo thông báo được gửi đúng cách. Bạn cũng sẽ có thể xem chi tiết về một miền được đặt hàng sẵn trên trang chính.

 1. Vui lòng truy cập GoDaddy, trang Sản phẩm của tôi . Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
 2. Cuộn xuống và chọn Sản phẩm miền rồi chọn Quản lý bên cạnh Đơn hàng đặt sẵn miền .
 3. Chọn hộp bên cạnh (các) miền bạn sẽ chỉnh sửa.
 4. Chọn Liên hệ phía trên danh sách miền của bạn.
 5. Chỉnh sửa hoặc hoàn thành các mục sau:
  • (Tùy chọn) Tổ chức : tổ chức của liên hệ. Nếu thông tin về tổ chức được nhập, hãy chọn Tôi xác nhận rằng tổ chức được chỉ định sẽ là ....
  • First name và Last name : tên và họ của liên hệ.
  • Quốc gia : quốc gia nơi liên hệ cư trú.
  • Địa chỉ 1 và 2, Thành phố, Tiểu bang, Mã zip : địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang và mã zip của người liên hệ.
  • Số điện thoại : số điện thoại của người liên hệ.
  • (Tùy chọn) Số fax : số fax của liên hệ.
  • Địa chỉ email : địa chỉ email của người liên hệ.
 6. Chọn OK .
 7. Xem lại thông báo xác nhận, sau đó chọn OK .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin