Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Capturing payments in bulk

To receive funds for credit card purchases from your Quick Shopping Cart® storefront, you need to accept, or "capture," the payment from the Manage Orders page.

You can capture payments individually or in bulk.

For details on processing credit card payments individually, see Processing Credit Card Payments.

Warning:

WARNING: If you do not complete the capture payment process for each credit card purchase, you will not receive the funds.

To Capture Payments in Bulk

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In the My Products section, click Quick Shopping Cart.
  3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Manage menu, in the Orders section, select Manage Orders.
  5. Select the transactions you want to capture and click Capture Funds.

    Note: The Capture Funds button only appears for credit card orders in one of three states: Ready, In Progress, or New."

  6. A yellow information box displays the capture success status.

Once the capture process is complete, the list displays the changed payment status. If the capture fails, the transaction highlights in yellow and you'll be prompted to click Edit to check the status.

Note: All credit cards that you select to accept in your Quick Shopping Cart must be configured for acceptance in your Merchant Account. Otherwise, your customers may be able to select a credit card that your Merchant Account does not accept.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.