Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

CDONTS Example for ASP Hosting

This is an example of a CDONTS script that works with our ASP hosting plan. This script has an auto-redirection at the end of it.

Note: This script will not work on Windows® hosting plans running IIS 7.

Modify the items in italics below to match your particular settings.

<%
from = request.form("from")
body = request.form("body")
subject = request.form("subject")
%>

<%
Dim objMail
Set objMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
objMail.From = from
objMail.Subject = subject
objMail.To = "hard-code your email address"
objMail.Body = body
objMail.Send

Set objMail = Nothing
Response.redirect "thankyou.asp" '<- auto-redirection
'You must always do this with CDONTS.
'Change the page name to one that exists on your site.
%>

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.