Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Centering text

You can center text using a button in your text module. This is best for if you want to center a small amount of text, as an occasional formatting choice. If you want your text centered all the time, make that change to your text type in the style editor.

  1. In your GoDaddy Email Marketing account, click Campaigns.
  2. Click Compose to create a new campaign, or Edit under any existing campaign.
  3. Add a module with a text block, or click in any existing text block.
  4. Highlight the text that you want to center.
  5. Click Center text button (Center text), at the bottom of the text module.
    Highlight text and click centering text button
  6. You will see -> and <- on either side of your text. This means that text will show as centered, when you preview.
  7. Click Preview at the top of the text module.
  8. Click Save at the top or bottom of the page.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.