Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Change a domain in WordPress

The steps below will help you update your WordPress site to use a new domain name. After changing the domain you may also need to update the domain on the hosting account itself.

If you have a Managed WordPress account, then you can skip these steps and update the domain in your hosting interface.

  1. Log in to WordPress
  2. Click on the Settings menu.
  3. Select General.
  4. Update these fields with the new domain name:
    • WordPress Address (URL)
    • Site Address
  5. Click Save Changes.

Now you will need to update the domain name within your hosting control panel. (Web Hosting / cPanel / Plesk)

Next steps

  • If your new domain is registered in a different account or with a third party, then you may need to locate your new IP address, so you can update the DNS.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.