Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change a secondary domain's root folder

If you have either a Deluxe, Premium, Unlimited, or Ultimate hosting account, you can add secondary domain names to your hosting account. Secondary domains have websites that work independently of the primary domain's hosted in separate folders. For more information, see What type of hosting account do I have?

At any time, you can change which folder your secondary domain names use for the root of their websites.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the More menu, select Hosted Domains.
  5. Select the domain you want to use, and then click Edit.
  6. In the Folder field, enter the name of the folder you want to use preceded by /; for example, /blog.
  7. Click OK.

The secondary domain name now displays the index file you uploaded to that folder. For more information, see What file displays when someone browses to my domain name?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.