Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Account Management Trợ giúp

Change my credit card expiration date or billing address

It's always a good idea to keep your credit card info up-to-date in your account. Here's how to change or update the card expiration date or billing address.

  1. Go to your GoDaddy Payment Methods page. You might be prompted to log in.
  2. Select the Icon of three vertical dots menu next to the payment method you want to update. Select Edit.
  3. To change the billing information, select Edit next to Billing Information, update your info, then select Save.
  4. To change the card expiration date, change the fields under Expiration Date as needed.
  5. When you're done, select Save Payment Method.

Related steps

More info