Change my email password

Warning: This article is specific to changing your Workspace email password, through webmail.
Help if you forgot your Workspace email password
Help for Office 365 passwords
Help for cPanel email passwords
Help for your GoDaddy account password

You can change your Workspace email password, even if you don't have access to the Workspace Control Center. This is good if you are not a Workspace account admin, or if you just want to quickly change your password. If you forgot your password, and need to reset it, see: Reset your email password

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. Under the Email tab, click Settings, and select Personal Settings.
  3. In the Current Password field, enter your current password.
  4. In New Password, and Confirm New Password fields, enter your new password.
  5. Click OK.

    Note: Passwords must be between 5 and 25 characters long.

Next step

  • Password changes can take up to 30 minutes to take effect. After that time, log out, and try out your new password.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.