Change my Generation 4 server name

Here's how to change the server name for your Generation 4 server.

  1. Log into your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, click Servers.
  3. Next to the server you want to rename, click Manage.
  4. In the Settings section, next to Server name, click Change.
  5. Enter a name for the server. The server name must be 1 to 50 characters long, and must include only letters, numbers, spaces, periods, or hyphens.
  6. Click Save. The new server name appears in the Settings list.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.