Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Thay đổi phương thức thanh toán cho đăng ký của tôi

Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán cho đăng kí dịch vụ hay sản phẩm, chẳng hạn như chuyển từ thẻ tín dụng này sang thẻ tín dụng khác. Tiến trình đều giống nhau dù bạn tự động gia hạn hay gia hạn thủ công sản phẩm của mình.

  1. Truy cập vào trang Gia hạn & thanh toán của GoDaddy. Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Trong danh sách Đăng kí dịch vụ, vui lòng chọn những sản phẩm đang dùng phương thức thanh toán bạn muốn thay đổi. Thông tin mô tả của từng sản phẩm có kèm theo 4 chữ số cuối trong số thẻ hoặc tài khoản của phương thức thanh toán hiện tại.
    Trạng thái đăng ký với ngày gia hạn và thông tin thanh toán
  3. Vui lòng chọn Cập nhật Thanh toán.
  4. Một danh sách các phương thức thanh toán Khả dụng sẽ xuất hiện. Vui lòng chọn phương thức thanh toán bạn muốn sử dụng.
    • Nếu bạn muốn thêm Phương thức thanh toán mới, vui lòng chọnPhương thức thanh toán Mới và thêm chi tiết thanh toán. Khi bạn sẵn sàng, vui lòng chọnLưu để thêm phương thức thanh toán mới vào danh sách.
  5. Vui lòng chọn Cập nhật phương thức thanh toán để áp dụng phương thức thanh toán mới bạn đã chọn.

Các bước liên quan