Change PHP Settings

If the default settings for your hosting account do not meet the requirements of your website or application, you can follow these steps to change your PHP settings.

Note: If you've got a Linux Hosting account, use cPanel to change your PHP settings.

 1. Edit the file (Plesk / Web Hosting / Managed WordPress / VPS)

  Example php.ini file:

  memory_limit = 128M 
  max_input_vars = 2000
  upload_max_filesize = 64M
  post_max_size = 64M
  max_execution_time = 120
 2. Take the necessary steps for the changes to take effect.
 3. Use a phpinfo file to confirm the changes are complete.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.