Change PHP settings for my hosting account

If the default PHP settings for your hosting account don't meet the requirements of your website or application, follow these steps to change your PHP settings.

 1. Read our article about the filename for PHP initialization files and determine what this filename is for your hosting account. For example, if you have Windows Hosting with Plesk, this filename is .user.ini.
 2. Look for that filename in the root directory of your account. That's the file you need to edit in the next step.

  If you can't find that file in the root directory, use a text editor (for example, in cPanel use File Manager) to create the file and then save it in the root directory. Be sure you name the file as specified in our article.

 3. Edit the file: Linux Hosting | Windows Hosting | Web Hosting | Managed WordPress | VPS

  Example:

  memory_limit = 128M 
  max_input_vars = 2000
  upload_max_filesize = 64M
  post_max_size = 64M
  max_execution_time = 120

  Note: For specific info on these PHP settings, see the PHP documentation for core php.ini directives.

 4. Take the necessary steps for the changes to take effect.
 5. Use a phpinfo file to confirm the changes are complete.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.