Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Change text box

You can change a text box's look, such as its background color, size, and border. Text boxes are great for labeling images since you can change each independently.

 1. Log in to your Website Builder.
 2. Click Edit Site.
 3. Click the text box you want to edit and click Settings.
  Click Settings to display the text effects editor.
 4. Use the Text Settings box to add or edit effects for your selected text box:
  The Text Settings box applies effects tot the entire text box.
 5. Text Box Settings
  Background Color
  Besides setting the color with the first box, you can select Gradient to blend that color with a transparent block or second color. Click the little switch-block arrow to toggle the blend direction between vertical and horizontal. The Text Settings box applies effects tot the entire text box.
  Border
  Click the box (set to transparent by default) to choose a color, click the middle arrow on to select a border style and then set the border width by entering a number in the px field.
  Shadow
  Apply one of four lighting effects to text box's edge.
  Rounded Corners
  Drag the slider to the right to increase the rounding.
  Transparency
  Drag the slider to the right to make the entire box — and the text within it — more transparent.
  Margin
  Drag the slider to the right to add more space around the text in the box.
  Size
  While you can resize the text box by dragging any corner, entering numbers in the Width and Height fields makes it easy to specify a particular dimension.

 6. Click Publish to update your site online.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.