Change the header in WordPress

You can manually make changes to the PHP code in the header of your WordPress site. This enables you to change more than just the text that appears at the top of your pages.

  1. Before making any changes to a WordPress theme, add a child theme.
  2. Connect to your site with FTP.
  3. Navigate to the /wp-content/themes directory.
  4. Open the directory containing the theme you wish to work with.
  5. Locate the header.php file.
  6. Copy the file to the appropriate child theme directory.
  7. Edit and update the header.php file in the child theme directory.

Changes made to the header.php file located in the child theme directory will take precedence immediately over the original header.php.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.