Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Change the number of links allowed in a WordPress comment

You can adjust the number of links a WordPress comment can contain before it requires moderation. SPAM comments often contain numerous links, so this setting can help reduce it.

  1. Log in to WordPress
  2. Go to Settings > Discussion
  3. Locate the Comment Moderation section
  4. In the first line of this section, change the number according to your preference. Any comments containing that many or more links will automatically require approval.
  5. Scroll to the bottom of the page, and click Save Changes.
  6. Log into a test user and try to submit a comment that includes more links than you defined in your settings.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.