Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Change your domain name

You can update the domain name associated with your Online Store at any time. You can use any domain that is in the same account as your Online Store plan.

Note: This article is for the standalone version of Online Store. It doesn't apply to the Websites + Marketing version.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. From the Settings tab, click Business Info.
  3. Click the Change domain link and choose one of the options:
    • Choose Select from my domains if you want to use a domain registered in this account.
    • Choose Create a subdomain if you want to use a subdomain of a domain name in your account, e.g. subdomain.coolexample.com.
  4. Click Save to save your changes, and then publish your website to see your changes online.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.