Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Change your email forwarding account

You can edit the address that your email forwarding account sends email to. Here's how:

Warning: This article is for editing an already existing forwarding account. For more information, please see: Email forwarding options for my email address
 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Click Home.
 3. Click the email address of the forwarding account.
 4. Your next step depends on if you've set up a forwarding account, or if you've set up forwarding copies of incoming email.
  Forwarding account Forward copies of incoming email
  In the To these email addresses: field, edit or enter the new email address(es). Under the additional options, next to Send copy to:, edit or enter the new email address(es).
 5. You can make changes to other settings for this address, as well. The settings available depend on if this is a forwarding account, or if you have set up forwarding copies of incoming email.
  Setting Forwarding account Forward copies of incoming email
  Catch-all X X
  SMTP relays per day X
  SPAM filter behavior X
  Enable auto reply X X

  Note: You can't change the Plan that this address is associated with. To do that, you will have to delete the account, and set it up as a new address, under a different plan.

 6. Click Save.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.