Change your WordPress password with WP-CLI

If you installed WP-CLI on your server to manage your WordPress site, then you can follow these steps to update your password. If you have not setup WP-CLI, then you will need to do so before using these steps.

 1. You should always backup your site before performing any changes.
 2. Connect to your server or shared hosting account with SSH
 3. Change to the root directory for your WordPress site.
 4. Use the following command to view a list of users for your WordPress site. Make note of the ID number for the user you want to update.
    $ wp user list 
      
 5. Use the following command to update the password for that user.
    $ wp user update id --user_pass=password 
      
  • id is the number you located in Step 4
  • password is your new password

You can now login with your new password

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.