Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing Option Display Order in Quick Shopping Cart

Once you've added options to your Quick Shopping Cart® product, they display on your storefront. Changing their display order can enhance your storefront's appearance and affect how visitors purchase your products.

For Standalone Options, change the display order so your storefront looks better to shoppers or to keep items consistent.

For Configurable Variation Options, the order in which the options display affects how customers order the product. For example, if you are selling a T-shirt with Configrable Variation Options of size and color, you want to put size as the first configurable option. That way, a customer can select their size and then see which colors are available.

Note: For example of you you can use these options, see Using the product variations grid .

To Change the Order in which Product Options Display

  1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
  2. From the Manage menu, in the Catalog section, select Categories.
  3. Click the category containing the products you want to reorder, and then click Edit Category.
  4. Click the name of the product you want to edit, or click Add Product from the Tasks pane to add a new product.
  5. Click Move Option Up or Move Option Down.
  6. Click OK to save your changes.
  7. Publish your store to reflect any changes.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.