Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Changing Your Tomcat Login Credentials

After installing Tomcat on your server, you need to change the credentials to log in to Tomcat Manager. If you dont, you'll receive a "Connection Time Out" error when trying to log in to Tomcat.

To Change Your Tomcat Login Credentials

 1. Open the tomcat-users.xml file in a text editor. Its location depends on your server's operating system:
  Operating System Path to File
  Linux /usr/local/easy/etc/easy-tomcat7/tomcat-users.xml
  /usr/apache-tomcat-7.0.42/conf/tomcat-users.xml
  Windows C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\conf\tomcat-users.xml
 2. Locate the following section:
  <role rolename="tomcat"/>
   <role rolename="role1"/>
   <user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat"/>
   <user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/>
   <user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>
 3. For the users tomcat, both, and role1, enter a new password instead of tomcat.
 4. Save the file.
 5. Log in to Tomcat (http://your server's IP address:8080/manager/) using your newly defined password.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.