Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Chấp nhận yêu cầu truy cập tài khoản của tôi

Nếu bạn nhận được email từ GoDaddy cho biết ai đó đang yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản GoDaddy của bạn, điều đó có nghĩa là người đó đang yêu cầu quyền truy cập được ủy quyền . Ủy quyền truy cập cho phép một người khác mở và sử dụng các sản phẩm GoDaddy của bạn mà không cần biết mật khẩu tài khoản của bạn.

  1. Trong yêu cầu email bạn nhận được, chọn Đăng nhập & Cấp quyền truy cập .
  2. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  3. Chọn Xác nhận quyền truy cập . Cá nhân hiện là người được ủy quyền và có thể mở và sử dụng các sản phẩm trong tài khoản GoDaddy của bạn mà không cần mật khẩu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin