Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Check my TrustedSite Report


Your TrustedSite report is aimed at updating you on the status of your website. Checking the report is easy.

Required: You must actually add the TrustedSite Trustmark to your website before you can view the report.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the Domains Settings page.
  2. On the Domains Settings page, click on Manage TrustedSite:
  3. Manage Trusted Site

You'll now be on the TrustedSite Report page. The report will look something like this:

TrustedSite Report

Here's a description of the categories contained in the report:

TrustedSite Report
Category Description
TrustedSite Trustmark Reassures you that your trustmark is successfully displaying on your website
Monthly Visits Shows you the number of visits you have left this month and provides a link to upgrade with McAfee (the TrustedSite service can display the trustmark to 1000 visitors per month; the McAfee Pro service allows it to display to unlimited visitors)
SSL Certificate Shows whether your site is or isn't encrypted to protect visitor infomation, and provides a link to upgrade (more information about SSL certificates)
Malware and Phishing Shows whether you have any current malware or phishing issues

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.