Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Check your bandwidth and disk space usage

Your hosting account uses bandwidth when it sends or receives data with the rest of the Internet. For example, if your hosting account contains a 1MB picture, and 2,000 visitors view the picture, it uses 2,000MB (2GB) of bandwidth.

You can check how much bandwidth your account has used, as well as its monthly limit, at any time.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.

In the Resource Usage section on the right, your Traffic limit and usage display.

If you want to change your hosting account's bandwidth limit, see Upgrading or Downgrading Your Hosting Account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.