Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Checking your cPanel webmail

After adding email accounts, you can check them through cPanel's built-in webmail clients (Roundcube, Squirrel Mail, and Horde Mail) by going to the following:

  • http://your domain name/webmail

After logging in, you have to choose which webmail client you want to use. Choosing is just a matter of preference, but you can view their differences in cPanel's documentation, Which Webmail Application Should I Choose?

If you need to reset the email account's password or would like to change it, see Change cPanel Email Passwords.

Note: All email addresses on a cPanel account share the same pool of 500 SMTP relays (outbound messages) per hour.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.